Výhody ecozákladové desky


Realizace izolovaných základových desek

Pevnost a statika

Způsob založení stavby na základové desce, která celoplošně přenáší zatížení stavby do podloží je ze statického hlediska bezpečnější, než založení stavby na základových pásech. Váha stavby je přenášená přes celou plochu základové desky, proto je tento způsob založení doporučovaný geology i v případě slabě únosných zemin v podloží stavby. Dobrou stabilitu a zaručenou pevnost dosahuje ecozákladová deska i proto, že návrh založení připravujeme individuálně na každou stavbu. Bereme do úvahy únosnost podloží, na kterém má stavba stát a zatížení stavby, které tlačí na základovou desku. Takto individuálně připravený statický návrh ecozákladové desky garantujeme za pomoci našich partnerských statiků. Návrh statika obsahuje pevnostní třídu betonu, betonářskou výztuž - standardně síťovinu - a dobře vibrováním zhutněné podloží z pěnového skla. V případě slabě únosných zemin posilníme podloží zhutněným „polštářem“ z kameniva a následně toto podloží necháme proměřit našimi partnerskými techniky - geology.

Stabilizace základů

Pěnové sklo je materiál, který má velkou soudržnost. Myslí se tím to, že když vezmete dva kusy pěnového skla a začnete s nimi o sebe třít, nepůjde to snadno. Proto je tento materiál velmi dobrý na zpevňování a stabilizování svahů a při výstavbě základů pomáhá právě stabilizaci stavby proti sesuvu a posunutí.

Tepelná izolace

Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti dosahuje ecozákladová deska díky izolantu, kterým je „štěrk“ z pěnového skla. Pěnové sklo se skládá z malých, uzavřených buněk, které dokonale zabraňují přechodu chladného vzduchu nebo chladu z okolí do izolovaného prostoru. Tloušťka izolační vrstvy se určí na základě propočtů, a díky tomu můžete u svého domu dosáhnout požadovanou energetickou třídu, bez tepelných mostů, které hrozí v případě standardního zakládáni na základových pásech.

U-hodnota W/m2K Vrstva v cm
0,5 16
0,4 20,5
0,3 24,5
0,2 36,5
0,15 50

Hydroizolační, drenážní a mrazuvzdorná schopnost

Ecozákladová deska je postavená na „štěrku“ z pěnového skla, který má dobré drenážní vlastnosti. Propustí vodu k drenážnímu potrubí odvádějící vodu od stavby. Z pohledu hydroizolace a mrazuvzdornosti je pěnové sklo nenasákavý a tepelně-izolační materiál, takže vlhkost a mráz se k betonové desce a hlavně pod ní nedostanou.

Žádné tepelné mosty

K tepelným mostům nemůže dojít, protože základová deska není ani v jednom bodě spojená se zeminou nebo vzduchem. Ze spodu je izolovaná „štěrkem“ z pěnového skla, z boku ještě může být například extrudovaný polystyrén nebo izolační tabule z pěnového skla, takže Vaše stavba bude po celém obvodě bez přerušení izolace.

Akumulace, pro udržení tepla

Ecozákladovou desku není potřeba při dobrém návrhu dále tepelně izolovat z vrchní strany, protože je izolovaná ze spodu. Znamená to, že betonová deska je přímo pod nášlapnými vrstvami podlah v interiéru. Takto může tvořit dobrou akumulační vrstvu, do které se Vám teplo z topení a teplo ze slunečních paprsků naakumuluje a následně pomáhá vyhřívat interiér. Taková akumulační vrstva je důležitá hlavně při dřevostavbách, kde většinou není dostatek materiálů, které by teplo dokázaly v dostatečné míře naakumulovat. A tak se po otevření dveří nebo oken, skoro všechen teplý vzduchu vyvětrá a v domě zůstane chladno. Stejné vlastnosti má i v létě, kdy pomáhá snižovat vysokou teplotu v interiéru. Stabilizuje a vyrovnává teplotu v domě.

Ochrana před radonovým zářením

Radon patří z chemického hlediska do skupiny vzácných plynů. Předpokládá se, že vzhledem k silné radiotoxicitě, kterou radon vykazuje, přispívá radon ke vzniku rakoviny plic a to až z 10 %
všech doposud známých příčin onemocnění. Ecozákladová deska je proti radonovému záření zabezpečená a to tak že pěnové sklo radon odvětrává a nedochází k jeho nahromadění, jako v případě základové desky jen na základových pásech. Při způsobu založení stavby na pěnovém skle není prostor, kde by se byl radon schopný hromadit.

Bez polystyrénu v interiérech

Jednou z největších výhod založení stavby na pěnovém skle je, že základová deska je izolovaná pěnovým sklem ze spodní strany. V interiérech proto není potřeba realizovat tepelnou izolaci. Znamená to, že se vyhnete důležité věci, když chcete postavit zdravý dům a tou je polystyrén, kterým jinak musíte podlahy tepelně izolovat.  Při klasickém založení na základových pásech je většina podlahových skladeb navržená s polystyrénem, na kterém je podlahové topení. Izolace polystyrénem v podlaze jsou přímo v interiérech domu, kde na ně působí slunce a podlahové topení.  Tím se částečky uvolněného polystyrénu, umístěného pod nášlapnými vrstvami podlahy, odvětrávají přímo do interiérů. V případě založení na pěnovém skle a variantou domu s podlahovým topením, je základová deska tepelně izolovaná zespodu od základu a jediné, co je potřeba, je odrazit teplo malou vrstvou podlahové minerální vaty směrem do interiéru.